domingo, 22 de julio de 2012

Pla d'acció tutorial - Institut Pau Casals


El títol de cada secció obre el document corresponent. Es pot descarregar el document sencer en format PDF a traveés del següent enllaç:
Pla d'acció tutorial Institut Pau Casals


Presentació del PAT


Índex - Taula de continguts

Consulta de l'índex de continguts del document.

1. L'acció tutoria: Principis normatius

 1. Concepte
 2. Objectius
 3. Característiques

2. Marc general del Pla d'Acció Tutorial en el centre

 1. El Pla d'Acció tutorial en el projecte educatiu
 2. Característiques de l'alumnat al qual s'adreça
 3. Funcions del tutor i altres agents educatius
 4. Actuacions de l'acció tutorial
 5. Avaluació del Pla d'Acció Tutorial

3. Pla d'Acció Tutorial per a 1r d'ESO

 1. Trets diferenciadors d'aquest curs
 2. Objectius
 3. Continguts
 4. Accions per al seguiment individual
  1. Amb els alumnes
  2. Amb els pares
  3. Amb els professor
 5. Accions per al seguiment grupal
  1. Amb els alumnes
  2. Amb els pares
  3. Amb els professors
 6. Avaluació
Annex amb les propostes d'activitats per a 1r ESO

5. Pla d'Acció Tutorial per a 3r d'ESO

 1. Trets diferenciadors d'aquest curs
 2. Objectius
 3. Continguts
 4. Accions per al seguiment individual
  1. Amb els alumnes
  2. Amb els pares
  3. Amb els professor
 5. Accions per al seguiment grupal
  1. Amb els alumnes
  2. Amb els pares
  3. Amb els professors
 6. Avaluació
Annex amb les propostes d'activitats per a 3r ESO

4. Pla d'Acció Tutorial per a 2n d'ESO

 1. Trets diferenciadors d'aquest curs
 2. Objectius
 3. Continguts
 4. Accions per al seguiment individual
  1. Amb els alumnes
  2. Amb els pares
  3. Amb els professor
 5. Accions per al seguiment grupal
  1. Amb els alumnes
  2. Amb els pares
  3. Amb els professors
 6. Avaluació
Annex amb les propostes d'activitats per a 2n ESO

6. Pla d'Acció Tutorial per a 4t d'ESO

 1. Trets diferenciadors d'aquest curs
 2. Objectius
 3. Continguts
 4. Accions per al seguiment individual
  1. Amb els alumnes
  2. Amb els pares
  3. Amb els professor
 5. Accions per al seguiment grupal
  1. Amb els alumnes
  2. Amb els pares
  3. Amb els professors
 6. Avaluació
Annex amb les propostes d'activitats per a 4t ESO

Documents i activitats complementaràries

Annex amb els documents del Pla d'Acció Tutorial

Document 1 Model d'informe de traspàs primària-secundària.
Document 2 Model d'informe de traspàs d'informació psicopedagògica primària-secundària.
Document 3 Model de full de seguiment d'actuacions de la psicopedagoga.
Document 4 Model de registre d'entrevistes tutor-famílies.
Document 5 Model de registre per al seguiment de les intervencions del tutor/a.
Document 6 Model de fitxa de tutoria per a recollida de dades personals.
Document 7 Model d'enquesta/qüestionari per valorar l'adaptació dels alumnes al centre.
Document 8 Model de graella de valoració de l'adaptació del grup a omplir pel tutor.
Document 9 Model de butlletí de notes de cada trimestre i avaluació final.

Document 10 Model d'informe resum i valoració de les famíliles i els propis alumnes
Document 11 Model carta convocatòria reunió pares de 1r d'ESO inici de curs
Model carta convocatòria reunió pares de 2n, 3r i 4t d'ESO inici de curs
Model guió primera reunió tutor-pares grup atenció diversitat
Model guió primera reunió tutos-pares inici de curs
Model guió primera reunió tutors d'AA-pares
Document 12 Model de guió primera sessió tutoria 1r ESO
Model de guió primera sessió tutoria 2n ESO
Model de guió primera sessió tutoria 3r ESO
Model de guió primera sessió tutoria 4t ESO
Model de guió primera sessió tutoria Batxillerat
Document 13 Full de benvinguda amb les normes de caràcter general en català
Full de benvinguda amb les normes de caràcter general en àrab
Full de benvinguda amb les normes de caràcter general en xinès
Full de benvinguda amb les normes de caràcter general en urdú
Document 14 Model graella recollida d'informació de preavaluació per matèries.
Document 15 Document per a la valoració de l'acció tutorial
Anar a altres documents Model resum per a la 2a avaluació amb privisió de resultats finals
Model informe resum estadístic resultats final de curs
Model de graella per a resultats estadístics a 1r d'ESO
Model de graella per a resultats estadístics a 2n d'ESO
Model de graella per a resultats estadísitcs a 3r d'ESO
Model de graella per a resultats estadístics a 4t d'ESO

Altres documents d'ús per part del tutor

Delegats de classe Model d'acta per a la tria dels delegats
Full justificació de faltes d'assistència
Full autorització de sortides escolars
Materìes i qualificacions en diferents llengües Graelles amb traducció de les matèries i les qualificacions en diferents idiomes i frases valoratives

No hay comentarios:

Publicar un comentario