lunes, 4 de enero de 2010

Calendari de desplegament de la Llei d’educació de Catalunya


 
Any 2010:
 
Actuació
Termini màxim
Decret de l’autonomia dels centres educatius
31-12-2010
Regular el règim jurídic de la direcció dels centres educatius públics
31-12-2010
Determinar l’escenari econòmic per complir les previsions d’homologació de les retribucions del professorat que presta els seus serveis en els nivells concertats
31-08-2010
Implementar els sistemes d’informació per a l’actualització periòdica del mapa escolar i regular les característiques generals del mapa
31-12-2010
Adequar els criteris i el procediment per a la programació de l’oferta educativa sostinguda amb fons públic
31-12-2010
Sotmetre a l’aprovació del Govern els estatuts de l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació, i en un un any des de l’aprovació l’Agència ha d’assolir el seu ple funcionament
31-08-2010
Homologar les retribucions i les condicions de treball de tots els professionals docents en llocs de treball dels serveis educatius en règim de comissió de serveis
17-07-2010
 
 
Any 2011:
 
Actuació
Termini màxim
Aprovar el règim jurídic específic del personal directiu docent
31-12-2011
Determinar l’escenari econòmic per a l’actualització gradual dels mòduls de concert (altres despeses i homologació del personal), incloent-hi la previsió de les característiques de les adequacions o increments de mòdul que es poden derivar de la subscripció de contractes programa amb centres privats concertats
31-08-2011
Reglament per a l’accés als concerts educatius i a la seva renovació i elements reglamentaris genèrics dels contractes programa
31-08-2011
Regular el procediment d’admissió d’alumnat en els centres que presten el servei d’educació de Catalunya
31-12-2011
Reglament necessari per tal que a partir de l’1 de gener de 2012 el DEDU defineixi les plantilles dels centres educatius públics
31-12-2011
Sotmetre a l’aprovació del Govern els Estatuts de l’Institut Superior de les Arts
17-07-2011
Aprovació per part del Govern i presentació al Parlament del Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu
17-07-2011
 
 
Any 2012:
 
Actuació
Termini màxim
Decret sobre els règims jurídics de creació de centres públics de la Generalitat i dels ens locals, consideració com un únic centre educatiu de diversos centres públics d’una mateixa zona educativa, i condicions per a la consideració com a centre educatiu dels centres de formació situats en instal·lacions d’agents econòmics, empreses i institucions
31-12-2012
Crear i regular el centre singular per a l’educació no presencial
17-7-2012
Homologar les retribucions entre el professorat dels centres concertats i el rofessorat dels centres públics
17-07-2012
Regular els sistemes de provisió de llocs de treball docent dels centres educatius públics
31-12-2012
Regular la transformació i transició del sistema de promoció docent per estadis al sistema de promoció professional docent
31-12-2012
 
Any 2013:
 
Actuació
Termini màxim
Adaptacions dels òrgans de govern dels centres educatius que imparteixen de manera integrada ofertes d’FP
17-‘7-2013
Requisits que han de complir els centres per impartir ensenyaments oficials d’idiomes
17-07-2013
Iniciar el procediment de carrera professional per graus docents i convocar concursos per accedir a la categoria superior de sènior, així com els processos d’avaluació que hi són associats
01-01-2013
Aplicar els complements retributius dels funcionaris docents i el sistema de retribucions del personal funcionari interí i en pràctiques
01-01-2013
Aplicar les garanties retributives reconegudes al personal docent que ocupa llocs de treball no reservats exclusivament a funcionaris docents
17-07-2013
Adaptar les normes reglamentàries que regulen la borsa de professorat interí i substitut
17-07-2013
Regular i constituir el Consell Assessor d’Ensenyaments Artístics
17-07-2013
Adequar la composició i les funcions de la Comissió Mixta Departament d’Educació-Entitats municipalistes
17-07-2013
 
 
Any 2016:
 
Actuació
Termini màxim
Marc reglamentari de la prestació de serveis educatius específics i de serveis didàctics de suport a la docència
17-07-2016
Aprovació per part del Govern i presentació al Parlament d’un projecte de llei de composició del Consell Escolar de Catalunya
17-07-2016
 
Any 2017:
 
Actuació
Termini màxim
Nova regulació del finançament, creació, consolidació i sosteniment dels llocs escolars de primer cicle d’educació infantil en llars d’infants o escoles bressol de titularitat dels ens locals, i del finançament del sosteniment dels llocs escolars de primer cicle d’educació infantil en centres educatius de titularitat privada
17-07-2017
Finalitzar el procés d’adequació del mòdul del concert educatiu i definir les condicions de treball del professorat dels centres concertats en referència als professors dels centres públics
17-07-2017
Completar la delimitació i la regulació de les zones educatives
17-07-2017
Completar el procés d’implementació dels dossiers personals d’aprenentatge i dels registres acadèmics de l’alumnat
17-07-2017
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario