lunes, 4 de enero de 2010

Projectes d'innovació educativa. Centres d'educació infantil, primària i secundària del Departament d'EducacióL'objecte d'aquest programa és seleccionar projectes d'innovació educativa, amb l'objectiu que la innovació esdevingui un dels motors de canvi del sistema educatiu i un element important per millorar-ne la qualitat i la progressiva adequació als reptes que planteja l'evolució social.

Els centres educatius els projectes dels quals resultin seleccionats rebran una dotació econòmica màxima de 7.000,00 euros, en funció del pressupost presentat, de la disponibilitat pressupostària i dels projectes seleccionats.

La dotació econòmica que correspongui a cada centre ha d'anar destinada al finançament de despeses corrents vinculades amb la realització del projecte d'innovació, o bé vinculades amb actuacions iniciades els dos cursos escolars precedents, relacionades amb el projecte seleccionat. En cap cas no s'acceptaran despeses corresponents a l'adquisició de material inventariable.

La selecció d'un projecte comportarà la participació del professorat del centre en una activitat formativa per a la implementació del projecte d'innovació.

Entitat responsable


Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat

No hay comentarios:

Publicar un comentario