lunes, 4 de enero de 2010

Projectes de qualitat i millora contínua dels instituts de secundària

 
Font: http://www10.gencat.net/sac/AppJava/tramit_fitxa.jsp?codi=6033

El Departament d'Educació convoca concurs públic per a la selecció de fins a 20 centres públics d'educació secundària que imparteixin dos o més cicles d'ensenyaments professionals, artístics o especialitzats per ser inclosos en el Projecte de qualitat i millora contínua durant el curs 2009-2010, i completar els compromisos de participació dels centres que ja hi són inclosos.

A l'annex 3 de la Resolució EDU/17812/2009, de 22 de juny es publica la llista de centres públics d'educació secundària que actualment participen en el Projecte.

La finalitat i els objectius del projecte es contenen a l'Ordre EDU/432/2006, de 30 d'agost, de creació del Projecte de qualitat i millora contínua dels centres educatius.

La intervenció de la Inspecció d'Educació consistirà a:
- supervisar i assessorar sobre el desenvolupament del Projecte de qualitat i millora contínua;
- fer l'avaluació global diagnòstica dels centres de nova incorporació i de la resta de centres, quan els correspongui, de comú acord amb la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats;
- formar part de l'equip d'auditoria amb les entitats externes d'acreditació en la realització de les auditories externes de certificació i de seguiment del sistema de gestió de la qualitat.

Vegeu a l'annex 1 de la Resolució EDU/17812/2009, de 22 de juny com es desenvoluparà el projecte (base 10), com se certificaran les activitats (base 11) i quin seguiment i quina avaluació tindrà (base 12).

Observacions

Per a la valoració del projecte es tindrà en compte:
a) La consideració que té l'institut de la gestió de la qualitat com a estratègia global de centre. Els vincles de l'IES amb el seu entorn socioproductiu: la relació i implicació de l'IES amb altres entitats o institucions empresarials, sindicals, locals o socials, en matèria de formació professional.
b) La declaració on s'especifiqui el motiu per participar en el projecte.
c) El grau de formació del professorat en les metodologies de qualitat i millora contínua i el nombre de professorat format.
d) La implicació dels grups d'interès del centre (alumnat, famílies, empreses i institucions) en l'avantprojecte de pla de millora.

També es tindrà en compte la documentació normativa actualitzada del centre: el projecte educatiu, el projecte curricular, el reglament de règim interior, les programacions, el pla d'acció tutorial i la programació general (no cal presentar-la però ha d'estar a disposició de la comissió avaluadora).

Entitat responsable


Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats

No hay comentarios:

Publicar un comentario