martes, 5 de enero de 2010

EL MODEL ESCOLAR I EL DESPLEGAMENT DE LA LEC: Els directors podran crear classes amb alumnes d’edats diverses.

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 13/11/2009 Edición Impresa

  1. • Un decret donarà atribucions de cap de personal al directiu per sancionar faltes de professorat
  2. • Educació permetrà que s’imparteixin assignatures en cursos diferents dels que marca el currículum

Directius del sector educatiu segueixen la intervenció de Colomé durant la jornada organitzada per Axia en un hotel barceloní, ahir. Foto: JOAN PUIG
Directius del sector educatiu segueixen la intervenció de Colomé durant la jornada organitzada per Axia en un hotel barceloní, ahir. Foto: JOAN PUIG
JORDI CASABELLA
BARCELONA
Els primers compassos del desplegament de la llei catalana d’educació (LEC) s’encaminaran a reforçar l’autonomia dels centres educatius i el poder dels directors, dos aspectes que els experts relacionen amb la millora de l’èxit escolar. En aquest terreny, el secretari de Polítiques Educatives de la Conselleria d’Educació, Francesc Colomé, va avançar ahir que els decrets que regularan aquells aspectes permetran a les direccions «fer agrupacions d’alumnes que trenquin amb l’estructura dels grups d’edat», o sigui classes amb integrants d’edats diferents. També dotaran els directors de la «facultat d’observació de l’aula», cosa que equival a poder estar-s’hi per avaluar la tasca del docent.

Colomé va fer l’anunci davant un auditori ple de directius de l’escola pública, en el marc de la setena Jornada d’Axia, entitat que reuneix aquesta mena de professionals, celebrada en un hotel barceloní. El secretari de Polítiques Educatives, que va tenir un paper destacat en la confecció de la LEC, va dir que els dos decrets s’haurien d’aprovar abans del començament del curs vinent.

RECURSOS ADDICIONALS / Un d’aquests, el que es proposa regular l’autonomia, inclourà l’obligatorietat que cada centre compti amb un projecte educatiu on s’esbossin les línies mestres del treball que es desenvolupa a les seves aules. El projecte educatiu permetrà, entre altres coses, que els centres subscriguin «acords de coresponsabilitat» amb Educació, plasmats en contractes-programa, que permetin disposar de «més recursos dels assignats» d’ofici, va avançar Colomé.

El decret que universalitzarà el projecte de centre fixarà «el marge d’autonomia per establir objectius educatius addicionals», que es detallaran al projecte de direcció. La conselleria es planteja fins i tot que hi hagi centres que, a partir d’una proposta raonada, puguin impartir les assignatures en un curs o en un cicle (etapes de dos cursos) diferent del que indica el currículum comú i fins i tot que la càrrega horària d’una matèria pugui diferir de la que es fixa per a tots per defecte.

Va ser en aquest àmbit en què el número dos d’Educació va situar la possibilitat d’agrupar alumnes de diferents edats en una mateixa classe --cosa que avui únicament passa a l’escola rural, abocada a aquesta pràctica per la falta d’usuaris-- per poder aconseguir determinats objectius definits en un projecte didàctic propi. No va entrar a enumerar les raons que justifiquen l’adopció d’una decisió d’aquesta mena, però s’endevina que al darrere de tot plegat hi ha la voluntat de qüestionar un sistema decimonònic: el de reunir els nens nascuts dins l’any natural en una aula sense atendre cap més consideració, excepte en el cas dels repetidors.

La intervenció de Colomé encara va deparar més novetats. Va explicar que, a partir d’ara, «a proposta de la direcció, els centres definiran les seves plantilles i si l’Administració no les aprova haurà de justificar la seva negativa». Actualment, la composició de la nòmina de docents d’una escola o institut ve fixada per l’Administració a partir d’uns paràmetres estàndard.

ATRIBUCIONS / A l’hora d’endinsar-se en els detalls del segon decret que regularà les funcions de la direcció, el secretari de Polítiques Educatives va esmentar la voluntat de convertir el director en «el cap de personal» del centre. Així, se li procurarà «potestat disciplinària» per imposar sancions quan el professorat cometi faltes lleus o disposarà de la facultat per entrar a l’aula i seguir el desenvolupament d’una classe per avaluar el desenvolupament de la funció per part del docent, va comentar. També es vol que el director participi en els processos en què una comissió seleccioni professors en règim de provisió especial.

La tasca directiva també serà avaluada i «tindrà un impacte sobre les seves retribucions», un complement que anirà consolidant a mesura que la persona sumi anys en el càrrec. El decret busca, va assegurar el conseller Ernest Maragall al començament de la jornada, «concretar les funcions dels directors, dotar-los dels recursos necessaris i recompensar-los adequadament».

No hay comentarios:

Publicar un comentario